Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

  • Website cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xoá thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của website.
  • Website sẽ sử dụng thông tin cá nhân của người dùng chỉ để liên lạc, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho người dùng.