Quy định bản quyền

  • Tất cả các nội dung, hình ảnh, video và âm thanh trên website đều thuộc bản quyền của website hoặc các bên sở hữu.
  • Người dùng không được phép sao chép, sử dụng hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trên website mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.
  • Nếu người dùng phát hiện bất kỳ vi phạm bản quyền nào trên website, họ cần thông báo cho website để có biện pháp khắc phục.