Quy định về trách nhiệm

  • Website không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của mình.
  • Người dùng có trách nhiệm tự chịu trách nhiệm về các hành động của mình trên website.
  • Website có quyền thay đổi hoặc cập nhật các quy định và chính sách của mình mà không cần thông báo trước cho người dùng.

Liên hệ và hỗ trợ

  • Người dùng có thể liên hệ với website để được hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến sử dụng dịch vụ của website.
  • Website cam kết cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp và tận tâm.