Quy định sử dụng dịch vụ

  • Người dùng không được phép sử dụng dịch vụ của website cho mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật.
  • Người dùng phải chịu trách nhiệm về các hoạt động sử dụng dịch vụ của mình trên website.
  • Website có quyền chấm dứt hoặc hạn chế quyền truy cập của người dùng nếu họ vi phạm các quy định sử dụng dịch vụ.